หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 17 คน
ประกาศวันที่  17 มิถุนายน 2563
- องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- ที่ผ่านมาก หน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ทั้งการสกัดกั้น การปราบปราม และการบำบัดรักษา จนสามารถจับกุมผู้ค้าและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งรณรงค์ป้องกันให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วนปฏิเสธยาเสพติด เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
- เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบความสำเร็จได้นั้น ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันคนหน้าใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในชุมชนลดลง ภายใต้แนวคิด " SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด "
ข้อมูลเพิ่มเติม / แจ้งเบาะแส ได้ที่ https://www.oncb.go.th/

 

 
 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs