หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
(01) โครงสร้างองค์กร
(02) ข้อมูลผู้บริหาร
(03) อำนาจหน้าที่
(017) E-Service
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
นโยบายการบริหาร
สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
(04) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
(010) แผนการดำเนินงานประจำปี
(013) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(014) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (015)
(018) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(021) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี
(025) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(026) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(027) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(029) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(031) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(033) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(034) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(035) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(036) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(037) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(038) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(039) แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
(042) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(043) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติอื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
(011) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(012) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(016) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(019) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
(020) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(023) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(024) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(028) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
(040) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
(041) รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
(05) ข้อมูลการติดต่อ
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
  งานกิจการสภา
หัวข้อ วันที่
ปนะกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 0) 21 ก.ย. 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 0) 20 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายางเรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 (ดู : 0) 15 ก.ย. 2564
ประกาศสภาเทศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 10) 1 ก.ย. 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 18) 27 ส.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564มัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 18) 16 ส.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 21) 16 ส.ค. 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 21) 13 ส.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 26) 4 ส.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 32) 15 ก.ค. 2564
ประกาศสภาเรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 41) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่ายางว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง พ.ศ. 2564 (ดู : 46) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลท่ายางครั้งแรก (ดู : 73) 18 พ.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง กำนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (ดู : 75) 7 พ.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ดู : 76) 7 พ.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 58) 7 พ.ค. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 191) 4 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายางสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (ดู : 159) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสมมัญครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (ดู : 223) 25 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 153) 9 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 147) 25 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 132) 16 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 134) 13 ส.ค. 2563
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ดู : 143) 7 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 153) 20 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 193) 22 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 211) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 206) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (ดู : 177) 14 ก.พ. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562 (ดู : 181) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2562 (ดู : 184) 25 พ.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2562 (ดู : 221) 9 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ดู : 214) 16 ก.ย. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (วันที่ 27 พ.ค.62) (ดู : 207) 16 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (ดู : 171) 5 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประสภา 25 ก.พ.62 (ดู : 193) 31 พ.ค. 2562
ประกาศขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 200) 10 พ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 195) 25 เม.ย. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 250) 27 ก.พ. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พงส. 2563 (ดู : 241) 27 ก.พ. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 261) 22 ม.ค. 2562
รายงานผลการประชุมสภาสมัยสมมัญ สมัยที่ 4 (ดู : 174) 24 ธ.ค. 2561
ขอเชิฐร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ดู : 169) 17 ธ.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 166) 12 พ.ย. 2561
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 354) 6 พ.ย. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 344) 24 ต.ค. 2561
รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 163) 28 ก.ย. 2561
ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ดู : 358) 12 ก.ย. 2561
รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 172) 30 ส.ค. 2561
รายงานผลการประชุมสภาสมัยสมมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2561 (ดู : 175) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ดู : 319) 1 ส.ค. 2561
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสมมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2561 (ดู : 329) 13 ก.ค. 2561
ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 372) 18 พ.ค. 2561
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 429) 8 พ.ค. 2561
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสมมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2561 (ดู : 399) 1 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 386) 5 มี.ค. 2561
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 377) 5 มี.ค. 2561
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 384) 13 ก.พ. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภา (ดู : 315) 15 ม.ค. 2561
ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง 27 ต.ค 60 (ดู : 403) 28 พ.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs