หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  งานกิจการสภา
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 0) 25 เม.ย. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 31) 27 ก.พ. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พงส. 2563 (ดู : 34) 27 ก.พ. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 56) 22 ม.ค. 2562
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 106) 6 พ.ย. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 116) 24 ต.ค. 2561
ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ดู : 125) 12 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ดู : 128) 1 ส.ค. 2561
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสมมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2561 (ดู : 137) 13 ก.ค. 2561
ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 170) 18 พ.ค. 2561
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 200) 8 พ.ค. 2561
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสมมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2561 (ดู : 171) 1 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 183) 5 มี.ค. 2561
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 176) 5 มี.ค. 2561
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 176) 13 ก.พ. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภา (ดู : 133) 15 ม.ค. 2561
ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง 27 ต.ค 60 (ดู : 216) 28 พ.ย. 2560
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ดู : 177) 15 พ.ย. 2560
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 182) 31 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (ดู : 196) 31 ต.ค. 2560
เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา (ดู : 204) 2 ต.ค. 2560
ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 179) 25 ส.ค. 2560
ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 210) 18 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ในวันที่ 11 ส.ค.60 (ดู : 163) 7 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 167) 25 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 29 พ.ค.60 (ดู : 166) 24 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 195) 30 พ.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 172) 17 พ.ค. 2560
ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยแรก ประจำปี 2560 (ดู : 161) 4 พ.ค. 60
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 174) 4 พ.ค. 60
ประกาศ เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมวิสามัญ (ดู : 142) 20 เม.ย. 60
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 (ดู : 129) 27 ก.พ. 60
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 134) 27 ก.พ. 60
ประกาศ เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ดู : 136) 9 ก.พ. 60
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 (ดู : 123) 18 ม.ค. 60
ประกาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ดู : 136) 15 พ.ย. 59
เรื่อง ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ดู : 122) 27 ต.ค. 59
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 125) 30 ก.ย. 59
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 123) 23 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 125) 18 ส.ค. 59
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 124) 5 ส.ค. 59
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 150) 18 พ.ค. 59
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 (ดู : 131) 28 ม.ค. 59
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (ดู : 141) 20 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 133) 20 ส.ค. 58
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (ดู : 134) 28 ก.ค. 58
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (ดู : 162) 4 ก.ค. 58
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 128) 23 เม.ย. 58
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 124) 23 เม.ย. 58
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 (ดู : 139) 4 ก.พ. 58
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 (ดู : 135) 28 ม.ค. 58
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 121) 3 มี.ค. 57
ประชาสัมพันธ์รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 244) 30 ต.ค.
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 136) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี 2557 (ดู : 140) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 (ดู : 116) ธ.ค.
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 (ดู : 127) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 (ดู : 141) ธ.ค.
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557‏ (ดู : 124) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 126) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs