หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
E-Service
สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
  งานกิจการสภา
หัวข้อ วันที่
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 16) 4 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายางสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (ดู : 28) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสมมัญครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (ดู : 47) 25 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 57) 9 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 61) 25 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 56) 16 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 60) 13 ส.ค. 2563
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ดู : 65) 7 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ดู : 73) 20 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 112) 22 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 133) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 114) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (ดู : 97) 14 ก.พ. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562 (ดู : 103) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2562 (ดู : 108) 25 พ.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2562 (ดู : 132) 9 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ดู : 130) 16 ก.ย. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (วันที่ 27 พ.ค.62) (ดู : 127) 16 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (ดู : 100) 5 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประสภา 25 ก.พ.62 (ดู : 109) 31 พ.ค. 2562
ประกาศขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 125) 10 พ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 117) 25 เม.ย. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 166) 27 ก.พ. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พงส. 2563 (ดู : 164) 27 ก.พ. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 184) 22 ม.ค. 2562
รายงานผลการประชุมสภาสมัยสมมัญ สมัยที่ 4 (ดู : 101) 24 ธ.ค. 2561
ขอเชิฐร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ดู : 96) 17 ธ.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 93) 12 พ.ย. 2561
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 238) 6 พ.ย. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 247) 24 ต.ค. 2561
รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 94) 28 ก.ย. 2561
ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ดู : 261) 12 ก.ย. 2561
รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 98) 30 ส.ค. 2561
รายงานผลการประชุมสภาสมัยสมมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2561 (ดู : 92) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ดู : 242) 1 ส.ค. 2561
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสมมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2561 (ดู : 251) 13 ก.ค. 2561
ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 295) 18 พ.ค. 2561
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 325) 8 พ.ค. 2561
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสมมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2561 (ดู : 289) 1 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 305) 5 มี.ค. 2561
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 291) 5 มี.ค. 2561
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 300) 13 ก.พ. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภา (ดู : 240) 15 ม.ค. 2561
ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง 27 ต.ค 60 (ดู : 326) 28 พ.ย. 2560
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ดู : 293) 15 พ.ย. 2560
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 298) 31 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (ดู : 311) 31 ต.ค. 2560
เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา (ดู : 315) 2 ต.ค. 2560
ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 285) 25 ส.ค. 2560
ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 318) 18 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ในวันที่ 11 ส.ค.60 (ดู : 274) 7 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 271) 25 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 29 พ.ค.60 (ดู : 275) 24 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 296) 30 พ.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 274) 17 พ.ค. 2560
ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยแรก ประจำปี 2560 (ดู : 265) 4 พ.ค. 60
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 274) 4 พ.ค. 60
ประกาศ เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมวิสามัญ (ดู : 245) 20 เม.ย. 60
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 (ดู : 227) 27 ก.พ. 60
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 236) 27 ก.พ. 60
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs