หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
(01) โครงสร้างองค์กร
(02) ข้อมูลผู้บริหาร
(03) อำนาจหน้าที่
(017) E-Service
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
นโยบายการบริหาร
สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
(04) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
(010) แผนการดำเนินงานประจำปี
(013) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(014) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (015)
(018) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(021) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี
(025) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(026) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(027) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(029) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(031) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(033) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(034) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(035) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(036) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(037) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(038) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(039) แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
(042) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(043) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติอื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
(011) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(012) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(016) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(019) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
(020) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(023) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(024) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(028) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
(040) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
(041) รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
(05) ข้อมูลการติดต่อ
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 17) 8 ก.ย. 2564
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 72) 13 ส.ค. 2564
ประกาศเรื่องรับโอนเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 66) 6 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน (ดู : 114) 24 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 131) 15 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ อบต.ตากแดด การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 98) 24 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 88) 24 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนักงานจ้าง (ดู : 123) 20 พ.ค. 2564
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 160) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ...เทศบาลตำบลท่ายางรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 254) 24 พ.ย. 2563
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 301) 28 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาแผนที่ภาษี (ดู : 224) 23 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2564 (ดู : 180) 14 ก.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 207) 5 ส.ค. 2563
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ดู : 303) 8 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานดับเพลิง (ดู : 262) 2 เม.ย. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 226) 31 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 176) 26 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา (ดู : 200) 12 มี.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 185) 10 มี.ค. 2563
ประกาศผลการคัดเลือจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง (ดู : 167) 10 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 191) 3 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคบเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 165) 7 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 379) 27 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 249) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 217) 22 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 249) 21 พ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคักเลือกบุคคลจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (ดู : 167) 19 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 205) 14 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนที่ภาษี (ดู : 216) 11 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง (ดู : 276) 30 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 471) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 379) 27 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 309) 13 พ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ดู : 339) 6 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) (ดู : 310) 1 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 295) 26 ต.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 335) 2 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 329) 26 ก.ย. 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ (ดู : 344) 25 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 319) 25 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 299) 18 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา (ดู : 314) 7 ก.ย. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโตรงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 328) 7 ก.ย. 2561
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 335) 24 ส.ค. 2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (ดู : 383) 23 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 353) 18 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 361) 11 มิ.ย. 2561
ประกาศผลสอบ (ดู : 422) 22 พ.ค. 2561
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 449) 18 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 340) 3 พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 400) 19 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื้อผู้สมัครสอบพนักงานจ้าง (ดู : 460) 15 ธ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 450) 22 พ.ย. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 385) 20 พ.ย. 2560
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 363) 1 พ.ย. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 360) 1 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร (ดู : 365) 17 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 362) 5 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 416) 15 ก.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs