หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
E-Service
สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 8) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ...เทศบาลตำบลท่ายางรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 62) 24 พ.ย. 2563
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 107) 28 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาแผนที่ภาษี (ดู : 109) 23 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2564 (ดู : 94) 14 ก.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 115) 5 ส.ค. 2563
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ดู : 198) 8 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานดับเพลิง (ดู : 151) 2 เม.ย. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 130) 31 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 88) 26 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา (ดู : 102) 12 มี.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 97) 10 มี.ค. 2563
ประกาศผลการคัดเลือจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง (ดู : 91) 10 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 89) 3 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคบเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (ดู : 101) 7 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 282) 27 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 160) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 146) 22 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 175) 21 พ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคักเลือกบุคคลจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (ดู : 105) 19 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 121) 14 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนที่ภาษี (ดู : 121) 11 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง (ดู : 200) 30 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 377) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 287) 27 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 203) 13 พ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ดู : 257) 6 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) (ดู : 215) 1 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 209) 26 ต.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 252) 2 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 255) 26 ก.ย. 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ (ดู : 252) 25 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 221) 25 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 214) 18 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา (ดู : 236) 7 ก.ย. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโตรงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 243) 7 ก.ย. 2561
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 248) 24 ส.ค. 2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (ดู : 302) 23 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 270) 18 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 267) 11 มิ.ย. 2561
ประกาศผลสอบ (ดู : 312) 22 พ.ค. 2561
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 326) 18 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 258) 3 พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 301) 19 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื้อผู้สมัครสอบพนักงานจ้าง (ดู : 379) 15 ธ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 352) 22 พ.ย. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 306) 20 พ.ย. 2560
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 280) 1 พ.ย. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 284) 1 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร (ดู : 270) 17 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 245) 5 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 333) 15 ก.ย. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 256) 13 ก.ย. 2560
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 267) 30 ส.ค. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 354) 8 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 302) 29 มิ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 283) 29 มิ.ย. 2560
ประกาศนักจัดการงานทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 308) 18 พ.ค. 2560
ประกาศนักจัดการงานทั่วไป เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 278) 18 พ.ค. 2560
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานประเภทวิชาการ (ดู : 356) 9 พ.ย. 59
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs