หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
(01) โครงสร้างองค์กร
(02) ข้อมูลผู้บริหาร
(03) อำนาจหน้าที่
(017) E-Service
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
นโยบายการบริหาร
สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
(04) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
(010) แผนการดำเนินงานประจำปี
(013) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(014) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (015)
(018) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(021) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี
(025) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(026) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(027) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(029) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(031) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(033) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(034) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(035) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(036) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(037) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(038) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(039) แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
(042) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(043) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติอื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
(011) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(012) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(016) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(019) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
(020) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(023) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(024) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(028) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
(040) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
(041) รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
(05) ข้อมูลการติดต่อ
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 2) 17 ก.ย. 2564
บันทึก เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ (ดู : 0) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit จำนวน 200 ชุด (ดู : 10) 27 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายโทรทัศน์กล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว (ดู : 12) 27 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอย พาราแอสฟัสท์ติก จำนวน 500 กระสอบๆละ20 กิโลกรัม (ดู : 12) 27 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดอนเรียง-บางเจริญ ม.2 ต.ท่ายาง (ดู : 6) 26 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ดู : 10) 23 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 5350 ชพ (ดู : 9) 23 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บน 3612 ชพ (ดู : 10) 23 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ (ดู : 7) 23 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายรุ่งจิตรอุทิศ ม.1 ต.ท่ายาง (ดู : 10) 20 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ดู : 7) 19 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป จำนวน 50 รีม (ดู : 7) 18 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (ดู : 7) 18 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชำนิ ม. 10 ต. ท่ายาง (ดู : 14) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายพลมาตย์อุทิศ ม.7 ต.ท่ายาง (ดู : 13) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายถือตรงอุทิศ ม.10 ต.ท่ายาง (ดู : 11) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง คสล สายดอนมะขาม ม.2 ต. ท่ายาง (ดู : 9) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนายเหว่า-นางไร ม. 6 ต.ท่ายาง (ดู : 9) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนางจอ ซอย 1 ม.7 ต.ท่ายาง (ดู : 9) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิวตื้น ม. 1 ต.ท่ายาง (ดู : 8) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 60 ถุง (ดู : 13) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ผู้บริหาร (ดู : 10) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงากรก่อสร้างถนนหินคลุก สายนเรศอุทิศ ช่วงที่ 2 ม. 10 ต.ท่ายาง (ดู : 13) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสันทัดการอุทิศ ม.6 ต.ท่ายาง (ดู : 10) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหิตคลุก สายสง่าอุทิศ ม.8 ต.ท่ายาง (ดู : 9) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยชบาเล ม.10 ต.ท่ายาง (ดู : 11) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเช็คตั๋ว-ดอนทรี ม.9 ต.ท่ายาง (ดู : 10) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสุขสมบูรณ์ ม.3 ตำบลท่ายาง (ดู : 12) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล,สายกลางนา ม.6 ตำบลท่ายาง (ดู : 11) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวนผล จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 12) 10 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ดู : 16) 10 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 10) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายากร (ดู : 11) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถุงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 11) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 11) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (ดู : 11) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ 81-2024 ชพ (ดู : 11) 3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ บน1681 ชพ (ดู : 11) 3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็ม ม.8 ตำบลท่ายาง (ดู : 12) 3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ(กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่) (ดู : 10) 2 ส.ค. 2564
ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564(เพิ่มเติม) (ดู : 20) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (ดู : 29) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 226 ชพ (ดู : 17) 20 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิ.ย. พ.ศ.2564 (ดู : 20) 15 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) (ดู : 20) 14 ก.ค. 2564
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม) (ดู : 19) 14 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (ดู : 21) 14 ก.ค. 2564
บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 19) 12 ก.ค. 2564
บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 21) 12 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบไฟและปุ่มเปิดปิดเสียงไซเรน ของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 489 ชพ (ดู : 18) 12 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ดู : 19) 12 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ(เชือกใยยักษ์และเคียวเกี่ยวปาล์ม) (ดู : 18) 12 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบแอร์ของรถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน นข1083 ชุมพร (ดู : 18) 9 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 22) 9 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 60 0046 และ 420 60 0047 (ดู : 22) 8 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (ดู : 21) 8 ก.ค. 2564
บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 19) 8 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ช.พัฒนาการช่าง ม.10 ต.ท่ายาง (ดู : 20) 7 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางผราร่วมใจ ม.9 ต.ท่ายาง (ดู : 20) 7 ก.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs