หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
E-Service
สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือนต.ค.-ธ.ค. 2563) (ดู : 3) 20 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 45 รีม (ดู : 2) 19 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 417-63-0010 (ดู : 2) 19 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ (ดู : 1) 19 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ กข-7845 ชพ จำนวน 4 เส้น (ดู : 1) 19 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำสติ๊กเกอร์รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน นข -1802 (ดู : 1) 19 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2024 จำนวน 2 เส้น (ดู : 1) 18 ม.ค. 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนสุรา-นากุ้ง ม.9 (ดู : 1) 18 ม.ค. 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองบางผรา บ้านบางคอย บ้านบางหลง ม.1,9 (ดู : 1) 18 ม.ค. 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกร่วมใจ ม.1,9 (ดู : 1) 18 ม.ค. 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนมะขาม บ้านบางเจริญ บ้านบางหลง ม.2,9 (ดู : 1) 18 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ท่ายาง ม.1 (ดู : 1) 18 ม.ค. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางนา ม.6 ต.ท่ายาง (ดู : 1) 14 ม.ค. 2564
บันทึกการขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ (ดู : 2) 14 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (ดู : 1) 14 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ดู : 1) 14 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 1) 14 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ดู : 1) 14 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (ดู : 1) 14 ม.ค. 2564
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเทศบาลตำบลท่ายาง ม.5 (ดู : 5) 13 ม.ค. 2564
บันทึกการขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเทศบาลตำบลท่ายาง ม.5 (ดู : 5) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง 80-8789 (ดู : 4) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถดับเพลิงทะเบียน บท 5688 จำนวน 2 ลูก (ดู : 2) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ กง729 จำนวน 4 เส้น (ดู : 2) 8 ม.ค. 2564
สขร. (สิ่งก่อสร้าง) ตามไตรมาศ ที่ 1/64 (ดู : 11) 7 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ (ดู : 12) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ (ดู : 10) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำดอกไม้แห้งในงานพิธีต่าง ๆ ประจำปี 2564 (ดู : 8) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะทรงกลมขนาด200ลิตร จำนวน 60 ใบ (ดู : 8) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร (ดู : 7) 18 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0009 (ดู : 5) 17 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (ดู : 6) 17 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลวดสลิงสแตนเลส จำนวน 50 เมตร (ดู : 7) 17 ธ.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสวนดอนบ่อ ม.9 ต.ท่ายาง (ดู : 8) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-8463 ชพ เข้ารับการซ่อม (ดู : 7) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-8463 ชพ เข้ารับการซ่อม (ดู : 7) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแศมถนนหินคลุก สายขนิษฐาอุทิศ ม.8 ต.ท่ายาง (ดู : 7) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์แดง ม.8 ต.ท่ายาง (ดู : 6) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถกู้ชีพ ทะเบียน นข 1083 ชพ จำนวน 4 เส้น (ดู : 12) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 13) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท่ายางร่วมใจ ม.7,11 ต.ท่ายาง (ดู : 16) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายอุไรรัตน์อุทิศ ม.1 ต.ท่ายาง (ดู : 11) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ดู : 18) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ดู : 18) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม จำนวน 6 ผืน (ดู : 16) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ดู : 12) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ (ดู : 12) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายกลางนา ม.6 ต.ท่ายาง (ดู : 14) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายขนิษฐาอุทิศ ม. 8 ต.ท่ายาง (ดู : 13) 30 พ.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน(ช่วงที่ 2) ม. 9 ตำบลท่ายาง (ดู : 13) 30 พ.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายยั่งยืน(ช่วงที่ 2) ม. 9 ตำบลท่ายาง (ดู : 12) 30 พ.ย. 2563
บันทึก เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 12) 25 พ.ย. 2563
บันทึก เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 13) 25 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2563 (ดู : 12) 25 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี่สำนักงาน จำนวน 1 ตัว (ดู : 12) 25 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางแฟ้มแบบ 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้และโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (ดู : 12) 25 พ.ย. 2563
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 13) 23 พ.ย. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 15) 23 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา ม.6 (ดู : 26) 17 พ.ย. 2563
บันทึกการขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 27) 16 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs