หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพถ-80010 สายบางคอย- ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 (ดู : 0) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (ดู : 0) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม จำนวน 600 ใบ (ดู : 0) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 0) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว (ดู : 0) 27 มี.ค. 2563
บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 0) 26 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องกระตุ้นกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าประจำรถพยาบาล ทะเบียน นข 1802 (ดู : 0) 26 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนในส่วนที่ชำรุด รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 808463 (ดู : 0) 26 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (ดู : 0) 26 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ศูนย์ (ดู : 1) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บน-3612 (ดู : 0) 16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์และบรรจุแก็สแอลพีจี ขนาด 15 กิโลกรัม (ดู : 0) 16 มี.ค. 2563
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพถ.80010 สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 2 (ดู : 3) 13 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวท่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง (ดู : 5) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 22 รายการ (ดู : 5) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางดับเพลิงทะเบียน บท5688 ชพ. จำนวน 6 เส้น (ดู : 2) 11 มี.ค. 2563
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 27 รายการ (ดู : 30) 10 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (ดู : 5) 10 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบตเตอรี่ จำนวน 2 ใบ (ดู : 5) 10 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนแปลงอะไหล่หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 (ดู : 3) 10 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถทะเบียน 80-6331 ชพ (ดู : 2) 10 มี.ค. 2563
ประกาศร่างประกวดราคาจ้่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง (ดู : 4) 10 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง (ดู : 3) 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ (ดู : 5) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (ดู : 5) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดมีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น(มอก.) จำนวน 6 ใบ (ดู : 5) 5 มี.ค. 2563
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010 สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง (ดู : 3) 2 มี.ค. 2563
บันทึกรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพถ.80010 สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง (ดู : 3) 2 มี.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพถ.80010 สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง (ดู : 3) 2 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการขุดลอกร่องน้ำแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณ ม.1 และ ม.10 ตำบลท่ายาง (ดู : 5) 27 ก.พ. 2563
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างอ่างล้างมือภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง (ดู : 3) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาศเอ4 จำนวน 50 รีม (ดู : 3) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกระจกอาคารต่าง ๆ ภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 3) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมเครื่องพิมพ์ (ดู : 4) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน อาคารศูนย์บริการชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและอาคารพัสดุเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 3) 26 ก.พ. 2563
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๊กสายพี่น้องอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง (ดู : 4) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างอาคารวางถังเก็บน้ำพร้อมเดินระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 2) 25 ก.พ. 2563
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวท่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง (ดู : 3) 25 ก.พ. 2563
บันทึกการขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ (ดู : 4) 25 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ดู : 3) 25 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (ดู : 3) 25 ก.พ. 2563
บันทึก เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ (ดู : 4) 20 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางเหนือ หมู่ที่ 5 (ดู : 4) 20 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางกลาง หมู่ที่ 4 (ดู : 5) 20 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เปลตัก)จำนวน 1 ชุด (ดู : 6) 18 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก จำนวน 3 กล่อง (ดู : 5) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2024 ชพ (ดู : 5) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 4) 14 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ (ดู : 5) 14 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเล่มเทศบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จำนวน 30 เล่ม (ดู : 6) 14 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 5) 13 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสงค์ทำการขุดลอกร่องน้ำแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง (ดู : 8) 13 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก (ดู : 8) 6 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 6) 6 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหลกล้องวงจรปิด หมายเลข 454-58-0003 (ดู : 4) 6 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการ (ดู : 5) 6 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งเหมาตกแต่งสถานที่(ผูกผ้า) จำนวน 1 รายการ (ดู : 6) 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ (ดู : 7) 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่(จัดดอกไม้) จำนวน 1 รายการ (ดู : 6) 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 7) 3 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs