หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง (ดู : 1) 28 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (ดู : 1) 28 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 0) 25 ก.ย. 2563
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย ม.9 ต.ท่ายาง (ดู : 3) 23 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ (ดู : 3) 23 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ทะเบียน กข5350 ชพ (ดู : 3) 23 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 0) 23 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ดู : 3) 22 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ (ดู : 5) 22 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 808789 ชพ (ดู : 5) 22 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพืคอมพิวเตอร์และเมาส์ (ดู : 2) 22 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง (ดู : 2) 21 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่ายาง (ดู : 2) 21 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุพจน์-อินแหยม ม.10 ต. ท่ายาง (ดู : 4) 18 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 5) 18 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ศพด.ทต.ท่ายาง (ดู : 7) 18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม(เทศบัญญัติ) จำนวน 50 เล่ม (ดู : 5) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ (ดู : 4) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของศพด.ทต.ท่ายาง จำนวน 11 ป้าย (ดู : 4) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ดู : 5) 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกดัมพ์ ทะเบียน 80-6331 ชพ (ดู : 4) 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวย 5 รายการ (ดู : 4) 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข8745 ชพ (ดู : 5) 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 250 คิว (ดู : 4) 16 ก.ย. 2563
บันทึก เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 3) 16 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายโพธิ์แดง ม. 8 ตำบลท่ายาง (ดู : 3) 15 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องเผ่ยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 6) 14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 จำนวน 3 หลอด (ดู : 7) 14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (ดู : 5) 14 ก.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำบ้านอู่ตะเภา ม. 6 (ดู : 4) 14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (ดู : 4) 11 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว (ดู : 4) 11 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นกระดานรองหลัง จำนวน 1 ชุด (ดู : 5) 11 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (ดู : 5) 11 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกทะเบียน 80-8813ชพ จำนวน 2 ลูก (ดู : 5) 3 ก.ย. 2563
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมโคจร 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 14 ตัว (ดู : 7) 3 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง (ดู : 9) 2 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเพาเวอร์แอมป์ 2 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 10) 1 ก.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงแผ่นดิน ชพถ.80010 สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย ม.2 ต.ท่ายาง (ดู : 5) 31 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ (ดู : 4) 28 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-57-0023 และ 420-57-0024 (ดู : 4) 27 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ดู : 5) 27 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางเอกสาร ชนิด 3 ชั้น จำนวน 2 ใบ (ดู : 6) 27 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 489 ชุมพร จำนวน 2 ลูก (ดู : 10) 21 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ (ดู : 12) 21 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว (ดู : 12) 21 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 จำนวน 50 รีม (ดู : 7) 20 ส.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารวางถังเก็บน้ำพร้อมเดินระบบท่อประปา (ดู : 8) 13 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0027 (ดู : 15) 10 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด (Syringe และเข็มฉีดยา) จำนวน 1,372 โต๊ส (ดู : 16) 6 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข986 ชพ (ดู : 14) 3 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0116 (ดู : 16) 31 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมถ่ายน้ำมันเคื่อง บม489 ชพ (ดู : 14) 24 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายางจำนวน 1 คัน (ดู : 17) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 226 ชพ เข้ารับการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ (ดู : 14) 22 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ดู : 15) 16 ก.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อขยายเขต) ม. 9 จำนวน 2 จุด (ดู : 15) 15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตรประจำ อปท.. ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 20) 8 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 27) 8 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 21) 1 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs