หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 12) 1 ก.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 47) 4 ส.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ดู : 26) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 (ดู : 42) 17 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปี 2563 (ดู : 40) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ดู : 69) 24 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ดู : 47) 23 เม.ย. 2563
เทศบาลตำบลท่ายางขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบสอบถาม (ดู : 46) 22 เม.ย. 2563
ขั้นตอนการท้ิงหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย (โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ดู : 46) 16 เม.ย. 2563
การไฟฟ้าขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 38) 10 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2563 (ดู : 41) 24 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายางถึงหัวสะพานปากคลอง (ดู : 49) 23 มี.ค. 2563
การไฟฟ้าขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 44) 20 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19))สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชนและสถานประกอบการ พ.ศ. 2563 (ดู : 45) 18 มี.ค. 2563
การไฟฟ้าขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 39) 13 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง งดการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานประเพณีไทยทรงดำ เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2563 (ดู : 49) 11 มี.ค. 2563
ประกาศพื้นที่ภัยแล้งตำบลท่ายาง (ดู : 47) 10 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 52) 21 ก.พ. 2563
คลิปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 (ดู : 92) 11 พ.ย. 2562
คลิปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 (ดู : 88) 11 พ.ย. 2562
คลิปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 (ดู : 89) 11 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 71) 11 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การประกวดกระทงโครงการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (ดู : 59) 7 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ดู : 63) 30 ต.ค. 2562
รายงานการผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 (ดู : 68) 18 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 67) 1 ต.ค. 2562
รายงานการวิจัยเชิงสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ปี 2562 (ดู : 26) 27 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ (ดู : 134) 6 ก.ย. 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ร่างเทศบัญญัติ พ.ศ.2562 (ดู : 70) 2 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ณ ห้องข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 80) 17 มิ.ย. 2562
ขอเชิญผู้ที่จะขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง รับแบบฟอร์มและกรอกแบบลงทะเบียน (ดู : 87) 12 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การทำแบบประเมินของผู้มีส่วนได้สียภายนอก เทศบาลตำบลท่ายาง (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 72) 30 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การทำแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายในเทศบาลตำบลท่ายาง (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 68) 16 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณตรงข้ามสถานีไฟฟ้าชุมพร 2 ถึงปากทางเข้า หจก.โชคทองอุตสาหกรรมปลาป่นน้ำแข็ง (ดู : 71) 10 พ.ค. 2562
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมงานพิธีเปิด ตลาดประชารัฐ (ตลาดใกล้หาด) หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ดู : 90) 1 พ.ค. 2562
เทศบาลตำบลท่ายางขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน (ดู : 281) 22 มี.ค. 2562
เทศบาลตำบลท่ายางขอเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบรายชื่อสถานที่ และลำดับในบัญชีเลือกตั้ง ส.ส. (ดู : 85) 20 มี.ค. 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ดู : 88) 11 มี.ค. 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ดู : 83) 11 มี.ค. 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ดู : 85) 11 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการ1อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ดู : 77) 6 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (ดู : 111) 12 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ปัญหามลพิษ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 95) 11 ก.พ. 2562
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสตรี(หลักสูตรระยะสั้นทำขนม) (ดู : 114) 11 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะบริเวณ ริมเขื่อน หมู่ที่ 3 บ้านปากมหาด (ดู : 112) 10 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 (ดู : 111) 9 ม.ค. 2562
การให้อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุโซนร้อน (ดู : 120) 4 ม.ค. 2562
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 11 (9/2562) (ดู : 122) 3 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 113) 21 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ดู : 165) 17 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าหรือที่ชำรุด (ดู : 180) 3 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์แผนที่ทางวัฒนธรรมชุมชน ตำบลท่ายาง (ดู : 91) 21 พ.ย. 2561
รายงานการวิจัยเชิงสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ปี 2561 (ดู : 92) 19 พ.ย. 2561
ประกาศการเสียภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน ประจำปี 2562 (ดู : 182) 16 พ.ย. 2561
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2562 (ดู : 152) 16 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันที่ 13 ต.ค.61 (ดู : 159) 10 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561 (ดู : 71) 14 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปูพื้นสะพานไม้เคี่ยมในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ (ดู : 237) 10 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการว่าย ปั่น วิ่ง เชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast) จังหวัดชุมพร (ดู : 295) 18 มิ.ย. 2561
ประกาศการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 25 ราย (ดู : 267) 11 มิ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs