หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
E-Service
สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์หมึกสายวงฟ้า (ดู : 5) 20 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์สถานที่เรียนแบบออนไลน์ต้องการใช้สถานที่และสัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรี (ดู : 3) 20 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีจากกรมสรรพากร (ดู : 3) 18 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 2) 18 ม.ค. 2564
เทศบาลตำบลท่ายางขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องช่วยกันตรวจสอบดูแลคนที่เดินทางจากกลุ่มเสียง (ดู : 24) 23 ธ.ค. 2563
ประกาศการงดจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ (ดู : 24) 22 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2563 (ดู : 30) 4 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วันพ่อแห่งชาติ (ดู : 28) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง (ดู : 25) 25 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย(ภาษีป้ายอัตราใหม่) (ดู : 45) 11 พ.ย. 2563
ประกาศเรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พุทธศักราช 2564และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 40) 6 พ.ย. 2563
ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 41) 6 พ.ย. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคประกาศงดจ่ายน้ำในวันที่ 15 ต.ค.63 บางส่วนตามเอกสารที่แนบ (ดู : 37) 14 ต.ค. 2563
ประกาศการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 58) 1 ก.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 95) 4 ส.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ดู : 66) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 (ดู : 82) 17 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปี 2563 (ดู : 80) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ดู : 110) 24 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ดู : 84) 23 เม.ย. 2563
เทศบาลตำบลท่ายางขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบสอบถาม (ดู : 84) 22 เม.ย. 2563
ขั้นตอนการท้ิงหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย (โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ดู : 80) 16 เม.ย. 2563
การไฟฟ้าขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 70) 10 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2563 (ดู : 69) 24 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายางถึงหัวสะพานปากคลอง (ดู : 79) 23 มี.ค. 2563
การไฟฟ้าขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 69) 20 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19))สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชนและสถานประกอบการ พ.ศ. 2563 (ดู : 77) 18 มี.ค. 2563
การไฟฟ้าขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 65) 13 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง งดการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานประเพณีไทยทรงดำ เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2563 (ดู : 76) 11 มี.ค. 2563
ประกาศพื้นที่ภัยแล้งตำบลท่ายาง (ดู : 73) 10 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 78) 21 ก.พ. 2563
คลิปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 (ดู : 117) 11 พ.ย. 2562
คลิปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 (ดู : 114) 11 พ.ย. 2562
คลิปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 (ดู : 116) 11 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 100) 11 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การประกวดกระทงโครงการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (ดู : 84) 7 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ดู : 92) 30 ต.ค. 2562
รายงานการผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 (ดู : 96) 18 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 99) 1 ต.ค. 2562
รายงานการวิจัยเชิงสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ปี 2562 (ดู : 51) 27 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ (ดู : 165) 6 ก.ย. 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ร่างเทศบัญญัติ พ.ศ.2562 (ดู : 98) 2 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ณ ห้องข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 109) 17 มิ.ย. 2562
ขอเชิญผู้ที่จะขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง รับแบบฟอร์มและกรอกแบบลงทะเบียน (ดู : 114) 12 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การทำแบบประเมินของผู้มีส่วนได้สียภายนอก เทศบาลตำบลท่ายาง (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 102) 30 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การทำแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายในเทศบาลตำบลท่ายาง (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 93) 16 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณตรงข้ามสถานีไฟฟ้าชุมพร 2 ถึงปากทางเข้า หจก.โชคทองอุตสาหกรรมปลาป่นน้ำแข็ง (ดู : 99) 10 พ.ค. 2562
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมงานพิธีเปิด ตลาดประชารัฐ (ตลาดใกล้หาด) หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ดู : 118) 1 พ.ค. 2562
เทศบาลตำบลท่ายางขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน (ดู : 323) 22 มี.ค. 2562
เทศบาลตำบลท่ายางขอเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบรายชื่อสถานที่ และลำดับในบัญชีเลือกตั้ง ส.ส. (ดู : 116) 20 มี.ค. 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลง เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ดู : 117) 11 มี.ค. 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ดู : 112) 11 มี.ค. 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิชัยยาราม เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.62 เป็นต้นไป (ดู : 115) 11 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการ1อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ดู : 103) 6 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (ดู : 139) 12 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ปัญหามลพิษ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 125) 11 ก.พ. 2562
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสตรี(หลักสูตรระยะสั้นทำขนม) (ดู : 142) 11 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะบริเวณ ริมเขื่อน หมู่ที่ 3 บ้านปากมหาด (ดู : 143) 10 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 (ดู : 140) 9 ม.ค. 2562
การให้อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุโซนร้อน (ดู : 149) 4 ม.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs