หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
(01) โครงสร้างองค์กร
(02) ข้อมูลผู้บริหาร
(03) อำนาจหน้าที่
(017) E-Service
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
นโยบายการบริหาร
สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
(04) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
(010) แผนการดำเนินงานประจำปี
(013) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(014) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (015)
(018) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(021) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี
(025) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(026) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(027) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(029) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(031) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(033) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(034) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(035) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(036) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(037) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(038) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(039) แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
(042) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(043) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติอื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
(011) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(012) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(016) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(019) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
(020) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(023) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(024) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(028) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
(040) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
(041) รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
(05) ข้อมูลการติดต่อ
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เทศบาลตำบลท่ายางขอเชิญประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่ายาง ตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID - 19 ฟรี (ดู : 3) 19 ก.ย. 2564
ร่วมสมทบทุนซื้อเตียงกระดาษให้ศูนย์พักคอย แห่งที่ 2 (ดู : 4) 17 ก.ย. 2564
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 (ดู : 12) 15 ก.ย. 2564
ฟรี! ตรวจคัดกรอง Covid-19 เชิงรุก พื้นที่หมู่ 10 บ้าานร่องน้อย (ดู : 8) 10 ก.ย. 2564
เทศบาลตำบลท่ายางขอเชิญประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต. ท่ายาง ตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID - 19 ฟรี (ดู : 4) 9 ก.ย. 2564
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 7) 1 ก.ย. 2564
เทศบาลตำบลท่ายางได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองชุมพรว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดทำข่าว สคบ. จำนวน 3 เรื่อง (ดู : 15) 1 ก.ย. 2564
การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 13) 26 ส.ค. 2564
“กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” (ดู : 11) 13 ส.ค. 2564
คู่มือสำหรับประชาชนเมื่อติดเชื้อโควิด (ดู : 27) 29 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น (ดู : 26) 21 ก.ค. 2564
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงานราชการ (ดู : 18) 21 ก.ค. 2564
เทศบาลตำบลบางลึกรับสมัครพนักงาน (ดู : 16) 21 ก.ค. 2564
การขอรับสมัครขอรับทุนพัฒนาอาชีพ (ดู : 18) 21 ก.ค. 2564
แจ้งการขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ดู : 51) 19 ก.ค. 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมากขึ้น เทศบาลตำบลท่ายาง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชนทราบ และป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 19) 16 ก.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่ 14/2564 (ดู : 24) 8 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรเรื่องอบรมโครงการอบรมต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Sevices) เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง จังหวัดชุมพร (ดู : 24) 7 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) (ดู : 35) 6 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 56) 24 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 (ดู : 54) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 79) 15 มิ.ย. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 (ดู : 45) 8 มิ.ย. 2564
ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 33) 1 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคไข้เลือกออก (ดู : 44) 25 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" (ดู : 41) 25 พ.ค. 2564
เทศบาลตำบลท่ายาง ประชาสัมพันธ์โครงการโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกตฤ COVID -19 (ดู : 39) 25 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าาชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 38) 24 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์วันผึ้งโลก ประจำปี 2564 (ดู : 35) 20 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ (ดู : 34) 20 พ.ค. 2564
แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7 (ดู : 36) 3 พ.ค. 2564
กระทรวงมหาดไทยร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์มาตรการป้องกัน โรคโควิ-19 (ดู : 64) 27 เม.ย. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 34) 1 เม.ย. 2564
ประกาศคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 139) 10 ก.พ. 2564
กำหนดจำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายางและนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง (ดู : 96) 8 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายางและนายกเทศสมนตรีตำบลท่ายาง (ดู : 78) 4 ก.พ. 2564
ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายางและนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง (ดู : 62) 1 ก.พ. 2564
แจ้งการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 74) 26 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์หมึกสายวงฟ้า (ดู : 78) 20 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์สถานที่เรียนแบบออนไลน์ต้องการใช้สถานที่และสัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรี (ดู : 72) 20 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีจากกรมสรรพากร (ดู : 67) 18 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 84) 18 ม.ค. 2564
เทศบาลตำบลท่ายางขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องช่วยกันตรวจสอบดูแลคนที่เดินทางจากกลุ่มเสียง (ดู : 107) 23 ธ.ค. 2563
ประกาศการงดจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ (ดู : 104) 22 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2563 (ดู : 102) 4 ธ.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 72) 1 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วันพ่อแห่งชาติ (ดู : 103) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง (ดู : 117) 25 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2564 (ดู : 137) 11 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราใหม่ ประจำปี 2564 (ดู : 86) 6 พ.ย. 2563
ประกาศเรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พุทธศักราช 2564และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 131) 6 พ.ย. 2563
ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 123) 6 พ.ย. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคประกาศงดจ่ายน้ำในวันที่ 15 ต.ค.63 บางส่วนตามเอกสารที่แนบ (ดู : 112) 14 ต.ค. 2563
ประกาศการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 135) 1 ก.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 180) 4 ส.ค. 2563
แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.7 (ดู : 87) 3 ส.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ดู : 198) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 (ดู : 172) 17 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปี 2563 (ดู : 159) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 73) 12 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs