หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
(01) โครงสร้างองค์กร
(02) ข้อมูลผู้บริหาร
(03) อำนาจหน้าที่
(017) E-Service
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
นโยบายการบริหาร
สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
(04) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
(010) แผนการดำเนินงานประจำปี
(013) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(014) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (015)
(018) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(021) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี
(025) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(026) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(027) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(029) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(031) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(033) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(034) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(035) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(036) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(037) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(038) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(039) แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
(042) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(043) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติอื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
(011) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(012) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(016) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(019) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
(020) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(023) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(024) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(028) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
(040) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
(041) รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
(05) ข้อมูลการติดต่อ
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
นายอำพัน มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
077-553-360 ต่อ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
เทศบาลตำบลท่ายางขอเชิญประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต. ท่ายาง ตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID - 19 ฟรี  (ดู : 4)
ร่วมสมทบทุนซื้อเตียงกระดาษให้ศูนย์พักคอย แห่งที่ 2  (ดู : 4)
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 (ดู : 12)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 2)
บันทึก เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit จำนวน 200 ชุด (ดู : 10)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 17)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 72)
ประกาศเรื่องรับโอนเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 66)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ปนะกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 0)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายางเรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1  (ดู : 0)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
ศูนย์ชุมชนอุ่นใจตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
อ่านรายละเอียด
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บ้านควนและอบต.ปากน้ำ
อ่านรายละเอียด
ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้ที่กักที่มีความเสียงสูงประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จากโรคโควิด-19...
อ่านรายละเอียด
ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็ก ในพื้นที่ตำบลท่ายาง...ตามรายชื่อที่ สสจ.ส่งรายชื่อมา
อ่านรายละเอียด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลท่ายางจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่นักเรียน กศน.ตำบลท่ายางใันระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. 64
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดับเพลิงไหม้ซากไม้แห้งตรงบริเวณด้านข้างโรงเเรียนวัดพิชัยยาราม
อ่านรายละเอียด
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ายางได้มอบเงินให้แก่นายอำพัน มากอำไพ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เพื่อนำเงินไปจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจและติดตามสัญญาณชีพแบบพกพา
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางออกพื้นที่เก็บภาษีนอกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs