หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
(01) โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
(03) อำนาจหน้าที่
(02) ข้อมูลผู้บริหาร
(017) E-Service
สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
(04) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(021) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี
(010) แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(018) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
(06) กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
(013) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(014) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (015)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(025) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(026) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(027) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(029) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(031) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(033) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(034) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(035) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(036) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(037) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(038) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(039) แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
(042) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(043) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(019) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
หน่วยตรวจสอบภายใน
(011) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(016) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(012) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(023) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(024) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(028) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
(040) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
(041) รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
(05) ข้อมูลการติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
นายอำพัน มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
077-553-360 ต่อ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
กระทรวงมหาดไทยร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์มาตรการป้องกัน โรคโควิ-19 (ดู : 11)
ประกาศคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 83)
กำหนดจำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายางและนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง (ดู : 52)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ดู : 17)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 36 รายการ (ดู : 11)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ดู : 12)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 100)
ประกาศ...เทศบาลตำบลท่ายางรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 161)
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 242)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง กำนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (ดู : 6)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ดู : 7)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  (ดู : 6)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายางสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด
ประชุมสภาโดยนายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งแรก ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางได้ร่วมมือจากข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเลบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 10 ต.ท่ายาง
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อ่านรายละเอียด
อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมป้องกันเด็กติดในรถ
อ่านรายละเอียด
กิจกรรม งานกีฬาสีสัมพันธ์ สว.เกมส์ ครั้งที่ 2
อ่านรายละเอียด
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย(ยุวชนทหาร) ณ บริเวณสะพานท่านางสังข์
อ่านรายละเอียด
ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปาะบางในพื้นที่ตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs