หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนที่ดาวเทียม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
นางสาวเอี่ยม มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 12)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ดู : 26)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่ายาง (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 0)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง (ดู : 4)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาแผนที่ภาษี (ดู : 11)
ประกาศเรื่องจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2564 (ดู : 26)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 2)
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 8)
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  (ดู : 26)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางร่วมกิจกรรมในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
อ่านรายละเอียด
ดำเนินการดูดโคลนในท่อระบายน้ำหมู่บ้านชุมพรธานี
อ่านรายละเอียด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพื้นที่สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียด
ประชุมติดตามงานคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก
อ่านรายละเอียด
ประชุมร่างแผนพลังงานระดับชุมชน
อ่านรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่านรายละเอียด
จัดประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อ่านรายละเอียด
ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็กในระดับตำบลท่ายาง
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs