หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
(01) โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
(03) อำนาจหน้าที่
(02) ข้อมูลผู้บริหาร
(017) E-Service
สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
(04) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(021) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี
(010) แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(018) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
(06) กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
(013) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(014) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (015)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(025) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(026) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(027) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(029) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(031) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(033) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(034) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(035) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(036) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(037) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(038) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(039) แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
(042) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(043) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(019) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
หน่วยตรวจสอบภายใน
(011) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(016) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(012) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(023) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(024) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(028) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
(040) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
(041) รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การบริการประชาชน
ศูนย์บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่ายาง
(05) ข้อมูลการติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอื่นๆ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
นายอำพัน มากอำไพ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
077-553-360 ต่อ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 (ดู : 6)
ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 9)
ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคไข้เลือกออก (ดู : 13)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธง) จำนวน 3 รายการ (ดู : 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บน 1681 ชพ (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ดู : 9)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประชาสัมพันธ์ อบต.ตากแดด การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 35)
ประชาสัมพันธ์การเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 33)
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนักงานจ้าง (ดู : 74)
งานกิจการสภา เทศบาลตำบลท่ายาง ดูทั้งหมด  
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลท่ายางครั้งแรก (ดู : 22)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง กำนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (ดู : 32)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ดู : 32)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุข
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางนำกลุ่มอาชีพกล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร ขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางโดยนายกเทศมนตรีตำบลท่ายางเป็นตัวแทนรับมอบเทคโนโลยีพลังงาน
อ่านรายละเอียด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายางสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด
ประชุมสภาโดยนายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งแรก ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียด
ประชุมขับเคลื่อนส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร
อ่านรายละเอียด
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองชุมพร จัดกิจกรรม
อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่ายางได้ร่วมมือจากข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเลบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 10 ต.ท่ายาง
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อ่านรายละเอียด
อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อ่านรายละเอียด
หนังสือสั่งการ  กรมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
 
กระดานสนทนา เทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลท่ายาง
ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-553360 โทรสาร : 077-553360
กู้ชีพ : 077-630647 งานป้องกัน : 077-553497
Copyright © 2017. www.tayangcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs